Provozní řád tanečního klubu HOTCH-POTCH (dále jen HP)

Tento provozní řád je závazný pro všechny tanečníky HP i jejich zákonné zástupce.

Provozní doba

Výuka v HP probíhá od 18. září 2023 do 16. června 2024, dle aktuálního rozvrhu, na tanečním sále HP. Lekce jsou v rozsahu 45–90 minut, dle věku, schopností dětí a typu lekce. Základní lekce všech tanečních kategorií se konají 1x až 3x týdně, přičemž tanečníci mohou navštěvovat i lekce výběrové.

V případě delší nemoci vyučujícího trenéra informuje tento své tanečníky, vedení HP zajistí odpovídající suplování, nebo určí den a čas náhradní lekce.

Termíny volna a prázdnin v HP jsou stejné jako na základních školách v Jihlavě. V době státních svátků se nevyučuje. V těchto dnech mohou být tréninky, ale pouze individuální po předchozí domluvě.

Přihláška člena

Zápis tanečníků do HP probíhá každoročně v měsíci září a v lednu. Administrativní podmínkou přijetí je registrace zákonného zástupce na webu klubu, řádné zaplacení členského příspěvku čímž tanečník souhlasí se zpracováním informací (GDPR). Po registraci na webu, zaplacení členského příspěvku a souhlasem se zpracováním informací dostane člen přístup k zabezpečeným stránkám na webu. Dále povinností člena (zákonného zástupce) je seznámení se s provozním řádem tanečního klubu, který je k dispozici na webových stránkách.

Členský příspěvek

Členský příspěvek se hradí na 1. pololetí do 30. 9. 2023, na 2. pololetí do 31. 1. 2024.

Výše členského příspěvku se řídí cenovým výměrem, který každoročně dle aktuální nájemní smlouvy navrhuje a schvaluje spolek HP. Členský příspěvek lze zakoupit na e-shopu na webu klubu. Členský příspěvek se hradí převodním příkazem na bankovní účet HP, platební branou na webu klubu nebo platební kartou přes platební terminál klubu.

Číslo účtu: 1029587532/5500

Výše členského příspěvku se liší dle zařazení člena do věkové kategorie.

Věková kategorie D0: 1500 Kč na pololetí (1. platba do 30. 9. 2023, 2. platba do 31. 1. 2024)

Věková kategorie D1, D2, D3: 2500 Kč na pololetí (1. platba do 30. 9. 2023, 2. platba do 31. 1. 2024)

V případě neuhrazení členského příspěvku bez předchozího projednání s vedením HP, nebude tanečníkovi umožněn přístup do výuky ani k zabezpečeným stránkám na webu.

Rozvrh

Rozvrh je vystaven na webových stránkách. Tanečníci a zákonní zástupci jsou povinni sledovat web a e-mail pro případné změny a přidané individuální tréninky.

Tanečník má možnost účastnit se individuálních tréninků s trenérem mimo taneční lekce dané v rozvrhu za předem stanovených podmínek, vždy podle aktuální situace a potřeb. Podmínky určí výbor klubu HP.

Předepsaný úbor a úprava tanečníka HP

Taneční úbor je povinný. Kromě rozvíjení estetického cítění tanečníka pomáhá trenérovi rychleji postřehnout chyby (nesprávné držení těla, nesprávné provádění jednotlivých prvků atd.), a tím výraznou měrou přispívá ke zkvalitnění výuky a uměleckému růstu tanečníků. Stejně tak i účes není pouze estetickou záležitostí. Neupravené vlasy tanečníka nejen rozptylují, ale mohou být důvodem zbytečného úrazu.

Taneční úbor pro dívky

 • trikot, krátké/dlouhé legíny, nátělník/bolerko, sukýnka do gumy
 • taneční obuv
 • upravené, pevně utažené vlasy

Taneční úbor pro chlapce

 • nátělník, tričko bez rukávů/s krátkým rukávem, legíny/úzké tepláky
 • chlapecký 3/4 trikot
 • taneční obuv
 • upravené, pevně utažené delší vlasy

Omlouvání tanečníků z docházky

Absenci tanečníka a její důvod je zákonný zástupce tanečníka povinen oznámit vyučujícímu trenérovi formou sms zprávy nebo na e-mail (na webových stránkách sekce „Kontakty“ nebo nástěnka v šatně tanečního sálu).

Neomluvená absence delší než 4 týdny je důvodem pro vyloučení tanečníka z HP bez nároku na vrácení členského příspěvku – rodiče v takovém případě budou písemně informováni.

Na trénincích se vede záznam o docházce tanečníků.

Pohyb tanečníků a jejich doprovodu v budově HP

Tanečníci se převlékají v prostorech k tomu určených. Šatna slouží k převlékání tanečníků a není „čekárnou“ pro doprovod tanečníka. Tanečníci i doprovod jsou povinni se chovat během převlékání tak, aby nenarušovali probíhající tréninky HP.

Předávání tanečníků

Až do předání tanečníka trenérovi zodpovídá za tanečníka jeho doprovod. Během tréninku nesmí tanečníci opouštět budovu. Po ukončení lekce nebo v případě odchodu tanečníka z budovy trenér za tanečníky v žádném případě nezodpovídá.

Konzultace s rodiči

Vyučující trenér je povinen na přání rodičů poskytnout informace o prospěchu tanečníka, a to e-mailem, osobně nebo telefonicky, vždy mimo dobu výuky.

Uspořádání hodiny a zařazení dětí do skupin

Každá lekce je uspořádána a vedena v souladu s fyzickými a psychickými předpoklady tanečníků dané skupiny – odpovídá jejich věku a možnostem. Kritériem pro rozdělení tanečníků do jednotlivých skupin není pouze jejich věk, ale roli také hrají schopnosti a míra talentu. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá kolektivně, ale umělecký vývoj každého dítěte je zcela individuální, může trenér i v průběhu školního roku doporučit tanečníkovi přestup do skupiny, která nejvíce odpovídá jeho momentálním schopnostem. Zařazení (nebo přeřazení) tanečníků neprobíhá na základě žádosti rodičů, rozhoduje o něm výbor HP, na základě návrhu trenéra dané skupiny.

Pitný režim

Na taneční sál je zakázáno nosit tekutiny a jídlo. Pro dodržení pitného režimu určí trenér přibližně v polovině každé lekce tzv. oddechový čas, kdy se tanečníci mohou napít.

Webové stránky

Webové stránky klubu jsou na adrese www.hotchpotch.cz. Povinností tanečníka je sledovat tyto stránky. Po splnění všech podmínek přijetí dostane každý člen přístup k zabezpečeným stránkám, které nejsou určeny veřejnosti.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví tanečníků

Mimo hodin řádně určených rozvrhem HP je tanečníkům bez doprovodu trenéra vstup do tanečního sálu zakázán. Během lekce za tanečníka zodpovídá trenér, který se vědomě vyvaruje takových prvků, cviků či úkolů, které by mohly tanečníka zdravotně poškodit. Dohled trenéra trvá i v době tzv. oddechového času.

Z důvodu zdravotní bezpečnosti tanečníků je zakázáno do vyučovací hodiny nosit řetízky, hodinky, velké náušnice apod.

Tanečníci jsou seznámeni s bezpečnostními a provozními pravidly na začátku taneční sezony (školního roku) svým trenérem.

Pojištění

Doporučujeme, aby každý tanečník HP byl individuálně pojištěn pro případ úrazu s pojištěním účinným nejpozději ode dne zahájení školní docházky v tom kterém kalendářním roce, přičemž pojištění pro případ úrazu by mělo trvat minimálně po dobu školního roku.

Podmínky při ztrátě či krádeži

HP doporučuje, aby tanečník nenosil cenné věci na tréninky. Osobní cennosti, peněženky, průkazky, mobilní telefony lze ukládat na tanečním sále na místě určeném trenérem.

Odpovědnost za škodu

Tanečník je povinen řídit se pokyny trenéra, udržovat klid a pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy HP a tanečního sálu, kde probíhá výuka. Za škodu způsobenou tanečníkem zodpovídá jeho zákonný zástupce.

Účinkování tanečníků na vystoupeních HP, soutěžích atd.

Tanečník může být na základě svých výsledků vybrán k účasti na různých tanečních soutěžích, vystoupeních, popř. dalších akcích. Takto vybraný tanečník je pak povinen účastnit se zkoušek a představení i mimo běžný rozvrh výuky a řídit se dle dispozic a pokynů vedení HP. Termíny těchto zkoušek a představení jsou vždy předem oznámeny na webových stránkách HP či na e-mail. Vzhledem k náročnosti přípravy a v rámci ohleduplnosti k ostatním zúčastněným, je jako důvod neúčasti vybraného tanečníka na všech výše jmenovaných akcích akceptována pouze včasná prokazatelná omluva zákonného zástupce. Pokud nebude neúčast omluvena, může být tanečník z následujících akcí vyřazen.

Kostýmy

Výrobu kostýmů si tanečníci buď hradí sami nebo si je půjčují od klubu.

Zakoupené kostýmy
Před zadáním do výroby může být vybrána 50 % záloha z předpokládané ceny kostýmu. Navržení kostýmu je v kompetenci příslušného trenéra a souvisí s tématem choreografie. Takto použité kostýmy smí tanečník použít pouze na akcích týkajících se HP. Použité a již nepotřebné kostýmy je možné přenechat klubu.

Zapůjčené kostýmy

Některé půjčky kostýmů budou zpoplatněny. Částka je vypočtena z celkové ceny kostýmu. Půjčovné je na taneční sezónu. Jakmile zaplatíte půjčovné přes E-shop, bude Vám kostým vydán.

Soutěže

Taneční klub HP se účastní mnoha soutěží různých stylů (disko, moderndance, show dance, jazz dance, …) během roku. K účasti na soutěžích tanečník musí vlastnit licenci. Bližší informace poskytne trenér během roku.

Reprezentace HP

Tanečník může HP reprezentovat na soutěžích, přehlídkách nebo jakýchkoli jiných kulturních akcích výhradně se souhlasem svého trenéra a předchozím projednáním (souhlasem) vedení HP.

Vyloučení z docházky

Opakované porušování provozního řádu tanečníkem, nebo jeho zákonným zástupcem, nebo v případě, že se tanečník opakovaně dopustí chování, které poškozuje dobré jméno klubu a jeho zásad či hrubě opakovaně naruší výuku, je důvodem pro vyloučení tanečníka z HP bez nároku na vrácení členského příspěvku. Vyloučení tanečníka z tanečního klubu je po projednání s příslušným trenérem a vedením klubu sděleno zákonnému zástupci písemnou formou s udáním důvodů vyloučení.

Přestupy členů

Přestupy členů se řídí přestupními řády mateřské organizace klubů, ze které přestupují. Člen může soutěžit v nové organizaci až po ukončení soutěžní sezony.

V Jihlavě dne 1. 9. 2023

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v kolektivu

(dále jen „Správce“),

Hotch-Potch z.s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1.    jméno a příjmení

2.    datum narození

3.    adresu místa pobytu

4.    u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Czech Dance Organization, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen CDO)
 • Česká asociace Sport pro všechny, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha (dále jen ČASPV)
 • Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
 • Taneční svaz (dále jen TSČR), Národní 59/30, Praha 1, 110 00
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny CDO, NSA, ČASPV a TS s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích a akcích (CDO, CDT, CDC, NSA, ČASPV apod.),
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného kolektivu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný kolektiv) moje

1.    fotografie

2.    videa

3.    zvukové záznamy

4.    sportovní výsledky

za účelem

·         marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

·         prezentace na webu,

·         prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

·         prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1.    telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)

2.    e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)

3.    rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·         Czech Dance Organization z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5

·         Česká asociace Sport pro všechny z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha

·         Národní sportovní agentury, Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·         mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

·         požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·         na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·         na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·         na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·         odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

·         podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.